نقشه برداری زمینی چیست

نقشه برداری زمینی چیست؟ نقشه برداری زمینی فرآیند سنجش و ثبت اطلاعات جغرافیایی مرتبط با یک ناحیه است. این فرآیند شامل اندازه‌گیری و ثبت دقیق اطلاعات مکانی اشیا و ویژگی‌های زمینی می‌شود، مانند ارتفاعات، خطوط افقی، و ویژگی‌های دیگر. از این نقشه‌ها در طراحی شهری، مهندسی عمران، کشاورزی، مدیریت منابع طبیعی و سایر زمینه‌ها برای